fbpx

Jak działa mBon

Co to jest bon rozwojowy ?

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego przyjęła dofinansowania dla przedsiębiorców poprzez przyznanie przedsiębiorcy tzw. bonu rozwojowego, za który może dokonać zakupu usługi rozwojowej (szkolenie, doradztwo, coaching)

Z projektu mogą skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz ich pracownicy, w tym osoby prowadzące działalność na własny rachunek, posiadający siedzibę lub filię na terenie Małopolski.

W systemie bonowym  przedsiębiorca zgłasza się do tzw. operatora  – czyli instytucji wybranej do realizacji zadań związanych z dofinansowaniem usług rozwojowych dla firm.

Wsparcie w projekcie może być przeznaczone na następujące usługi rozwojowe:

  • Usługi szkoleniowe (szkolenia, studia podyplomowe, e-learning)
  • Usługi doradcze (doradztwo, mentoring, facylitację, coaching)
  • Usługi jednorazowe (egzamin)
  • 50% to gwarancja dofinansowania dla przedsiębiorców biorących udział w projekcie, otrzymujących pomoc de minimis.
  • 80% to preferencyjny poziom dofinansowania, z którego mogą skorzystać Przedsiębiorcy spełniając jakikolwiek z poniższych warunków:

Jaki jest poziom dofinasowania bonów

W ramach projektu można uzyskać 50% lub 80% dofinansowanie do bonu rozwojowego (w ramach pomocy de minimis).

  1. przedsiębiorstwa z branż/sektorów wysokiego wzrostu, wskazanych w Załączniku nr 3 do Regulaminu
  2. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu – należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo o największym potencjale do generowania nowych miejsc pracy w regionie w porównaniu do innych przedsiębiorstw, tj. wykazujące w trzyletnim okresie średnioroczny przyrost przychodów o 20% i więcej
  3. Skierowani na usługę przez Przedsiębiorcę pracownicy w wieku 50 lat lub więcej oraz o niskich kwalifikacjach;
  4. Przedsiębiorcy, którzy skorzystali z usługi rozwojowych mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji, o której mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Kwalifikacje spełniające wymogi w/w art. ograniczają się do usług, które pozwalają na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji i posiadających odpowiedni kod kwalifikacji. Za usługę rozwojową, która zakończyła się zdobyciem przedmiotowych kwalifikacji, można uznać wyłącznie te, które kończą się certyfikacją, uzyskaną na podstawie walidacji przeprowadzonej przez uprawione podmioty przeprowadzające walidację i certyfikację kwalifikacji rynkowych;

Przedsiębiorca na etapie rekrutacji deklaruje wykorzystanie limitów bonów dofinansowanych w 80%.
Zamówione limity bonów mają gwarantowany 80% poziom dofinansowania w przypadku spełnienia kryteriów, o których mowa w punkcie 1 i 2.
Natomiast w przypadku deklaracji uzyskania wyższego dofinasowania z tytułu, o którym mowa w punkcie 3 i 4 na etapie rozliczenia będzie dokonywana weryfikacja limitów. Przedsiębiorstwo, na etapie rozliczenia nie będzie mogło rozliczyć więcej bonów z wyższym poziomem dofinansowania (80%) niż określono w umowie, ale może rozliczyć ich mniej, np. w sytuacji, gdy mniejsza liczba pracowników 50+ lub pracowników o niskich kwalifikacjach uczestniczyła w usługach niż założono na etapie podpisywania umowy.

Wartość bonówDofinansowanieLimit PLNDofinansowanieLimit PLN
7 200,0050%3 600,0080%5 760,00
10 800,0050%5 400,0080%8 640,00
14 400,0050%7 200,0080%11 520,00
21 600,0050%10 800,0080%17 280,00
36 000,0050%18 000,0080%28 800,00
64 800,0050%32 400,0080%51 840,00
122 400,0050%61 200,0080%97 920,00